ZÁSADY

Zásada partnerství

Rodiče/pečující osoby jsou nám při poskytování služby rovnocennými partnery. Postřehy rodičů, týkající se vývoje, prožívání a chování jejich dítěte jsou pro nás cenné a jsou důležitou součástí spolupráce, dále s nimi pracujeme, stavíme na nich. V průběhu poskytování služby zjišťujeme názory, potřeby a přání rodiny, stávají se východiskem pro další plánování služby. Podmínkou partnerství je aktivní přístup obou stran.

Zásada respektu

Respektujeme kulturní, sociální a výchovné podmínky každé rodiny. Respektujeme sdělení rodiny, její výchovné zásady, přání a preference. Respektujeme komunikační styl rodiny a přizpůsobujeme komunikaci potřebám rodiny. Uživatel včetně dítěte je pojímán jako subjekt, nikoli objekt péče a služby.

Zásada diskrétnosti

Chráníme soukromí rodiny. Respektujeme důvěrnost sdělení a osobních dat. Dodržujeme mlčenlivost a nesdělujeme třetím osobám svěřené informace. Dokumentace je vedena v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Porušením principu diskrétnosti není, když musíme vůči rodině využít ohlašovací povinnost.

Zásada týmového přístupu a komplexnosti

Služba je ze své podstaty interdisciplinární. Uživatel je členem interdisciplinárního týmu. Je přítomen rozhodujícím jednáním, která se ho týkají, podílí se na rozhodování a individuálním plánování služby.   Klientem služby je celá rodina, proto se při poskytování služby zaměřujeme nejen na všechny aspekty podpory vývoje dítěte s PAS (podpora sociálních dovedností, komunikace, psychomotorické dovednosti), ale i na potřeby a přání rodičů související s výchovou dítěte s PAS. Usilujeme o to, aby rodina mohla žít co nejběžnějším způsobem života. V případě potřeby zprostředkováváme rodičům kontakty na další odborníky. Usilujeme o neustálé zvyšování odborné úrovně práce a uplatňování nových přístupů a metod. Spolupracujeme a konzultujeme s dalšími odborníky.

Zásada nestrannosti a nezávislosti

Pracovník respektuje právo uživatele na kvalifikované a objektivní informace a zodpovědnost uživatele o sobě rozhodovat, nabízí možnosti, ale konečné rozhodnutí dělají rodiče. Respektujeme právo a zodpovědnost rodiny rozhodovat o sobě, včetně možnosti nabídky službu vůbec nevyužít. Podporuje schopnost uživatelů nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí. Služba podporuje právní vědomí uživatelů a je koncipována tak, aby se předcházelo vytváření závislosti uživatele na službě, některé z jejích součástí, jednotlivých pracovnících či dalších institucích. 

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi s poruchou autistického spektra
do 10 let.

 

FINANČNÍ PODPORA

Centrum LIRA získalo finanční podporu z EU na projekt "Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje".FACEBOOKKONTAKT

Centrum LIRA, z.ú.
Matoušova 406
460 07 Liberec

Mobil: 724 400 832
Telefon: 485 109 564
E-mail: info(zavináč)centrumlira.cz

Facebook: Centrum LIRA, z.ú.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Číslo účtu: 240844675/0300 (ČSOB)

Pracoviště pro ambulantní programy
v Liberci:

Matoušova 453/21
Liberec, 460 07

Pracoviště pro ambulantní programy
v Hradci Králové:

Třída Edvarda Beneše 1549
Hradec Králové, 500 12

FOTOGALERIE