POSKYTOVANÉ PROGRAMY

Základní činnosti poskytované klientům (rodinám s dětmi) bezplatně:

 

Terénní služby

Terénní služby tvoří převážnou část poskytovaných služeb. Jedná se o pravidelné konzultace v domácím prostředí, případně o doprovázení rodiny do předškolních zařízení, k lékařům, na úřady apod. Poradkyně rané péče a další odborníci navštěvují rodiny v jejich přirozeném prostředí. Podporují vývoj dítěte, poskytují podporu a odborné konzultace rodičům a provázejí je při výchově jejich dětí. Obsah jednotlivých setkání vychází z cílů rodiny, individuálního plánu služby poskytované konkrétní rodině a z aktuálních potřeb rodiny a dítěte.

Konzultace v rodině: zahrnuje zpravidla přímou práci s dítětem, poradenství v oblasti výchovy a používání vhodných pomůcek, sociální poradenství a předávání kontaktů. Snahou konzultujících odborníků je vycházet při činnostech a hrách, zaměřených na podporu vývoje dítěte s postižením z každodenních situací, zapojovat všechny členy rodiny a tak podporovat pocit sounáležitosti celé rodiny.

    

Klientům služby jsou v rámci možností zapůjčovány speciální hračky a pomůcky pro práci rodičů s dítětem s postižením. Klienti mají dále možnost zapůjčení literatury, její kompletní výčet naleznete v SEZNAMU LITERATURY.


Ambulantní služby

Ambulantní služby probíhají mimo domácnost klientů, zpravidla v prostorách Centra a nebo jiných pronajatých prostorách. Jedná se zejména o:

Vstupní jednání s žadatelem o službu (rodina s dítětem s postižením), kterého se kromě rodiny s dítětem účastní odborný tým Centra pro ranou péči. Součástí jednání je dle potřeby diagnostika dosaženého stupně psychomotorického vývoje dítěte, posouzení úrovně zrakových funkcí dítěte, screening poruch autistického spektra. Výstupy z jednání a diagnostiky jsou podkladem pro individuální plánování průběhu služby.
Posouzení vývoje zrakových funkcí (při vstupním jednání, při hodnocení služby za 18 měsíců, v průběhu služby v odůvodněných případech), stimulace rozvoje zrakových funkcí, zrakový trénink.
Konzultace k podpoře pohybového vývoje dítěte.
Vyšetření zaměřené na orientační zhodnocení znepokojujících projevů chování (screening CARS).
Telefonické, e-mailové a písemné konzultace.
Sociální poradenství.

Semináře pro rodiče a kluby rodičů. Rodiče si vybírají témata, která by je ve vztahu k péči a výchově dítěte s postižením zajímala. Centrum vyhledává odborníky na danou problematiku, kteří mohou v rámci klubů rodičů nebo odborných seminářů nejlépe zodpovědět jejich otázky.
Setkávání rodin - Centrum pořádá zpravidla 1x ročně setkání rodin. Na setkání jsou zvané všechny rodiny, které jsou v současné době klienty Centra a dále rodiny se staršími dětmi po dobu tří let po ukončení péče. Setkání se konají v Liberci, nabízejí pestrý program pro děti a jsou příležitostí příjemně prožít společné odpoledne.
Pomoc s výběrem předškolního zařízení. Nabízíme pomoc při vyhledání a zařazení dítěte do předškolního zařízení a účast při vyhledávání návazného zařízení. Poskytujeme odborné konzultace pro spolupracující zařízení.
Ambulantní program rozvoje zrakového vnímání. 
Senzorická integrace. 

      

     

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY


 

FINANČNÍ PODPORA

Centrum LIRA získalo finanční podporu z EU na projekt "Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje".FACEBOOKKONTAKT

Centrum LIRA, z.ú.
Matoušova 406
460 07 Liberec

Mobil: 724 400 832
Telefon: 485 109 564
E-mail: info(zavináč)centrumlira.cz

Facebook: Centrum LIRA, z.ú.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Číslo účtu: 240844675/0300 (ČSOB)

Pracoviště pro ambulantní programy
v Liberci:

Matoušova 453/21
Liberec, 460 07

Pracoviště pro ambulantní programy
v Hradci Králové:

Třída Edvarda Beneše 1549
Hradec Králové, 500 12

FOTOGALERIE