Název projektu:

Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002217

Cíle projektu, cíle a výsledky:

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro zkvalitnění služeb rané péče a zvýšení její dostupnosti pro klienty prostřednictvím pořízení vybavení a osobních automobilů pro účely poskytování terénní sociální služby v Libereckém a Královéhradeckém kraji.

Celkovým výstupem by měl být efektivnější výkon sociální služby, tzn. účinnější poskytování služeb rané péče v potřebném rozsahu díky vytvoření kvalitního zázemí pracovníkům pro práci s dětmi a jejich rodinami. To významně podpoří infrastrukturu služby a zajistí její dlouhodobou udržitelnost, což je velmi významné s ohledem na ojedinělost této služby na území krajů.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.

Projekt je realizován v období roku 2017-2018

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi s poruchou autistického spektra
do 10 let.

FACEBOOK
FOTOGALERIE